Daghoroscoop gelezen,
maar vragen onbeantwoord?

Vraag het de astroloog
Elodie Hunting - Astroloog

Algemene voorwaarden

Het gebruik van deze website impliceert dat de gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker NIET akkoord gaat, wordt de bezoeker verzocht de website te verlaten en de aangeboden diensten NIET te gebruiken.
Het staat MyAstroConsult vrij deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de bezoekers dus aanbevolen de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

1. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie ook die wordt verkregen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm ook commercieel te exploiteren.
Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan (tenzij uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot opslaan van de informatie voorzien wordt door middel van een "Sla op" functie) of te gebruiken voor onwettige doeleinden.
Indien voor bepaalde diensten specifieke voorwaarden worden voorgelegd, behoren deze integraal tot de algemene gebruiksvoorwaarden.
De toegang tot de website is vrij. Om gebruik te maken van specifieke diensten waarvoor specifieke voorwaarden worden gesteld moet de bezoeker minimum 16 jaar oud zijn.

2. Diensten aangeboden door MyAstroConsult

MyAstroConsult is een internet site die producten aanbiedt gebaseerd op astrologie. Sommige van deze diensten zijn gratis en kunnen door de bezoekers vrij worden geraadpleegd; voor andere diensten wordt een financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage kan bestaan uit abonnementsgeld waardoor de bezoeker voor een bepaalde periode toegang krijgt tot de producten en diensten van MyAstroConsult (MyAstroConsult kan beslissen bepaalde producten uit te sluiten van deze toegang en hiervoor een aparte betaling te vragen).
Voor bepaalde producten dient een eenmalige bijdrage betaald te worden.

De gelden kunnen worden overgemaakt via GSM, on-line banking, credit card, overschrijving, telefoon (0909 nummer).
De bezoeker kan informatie verkrijgen over zijn abonnementstoestand via support@MyAstroConsult.nl

3. Registratie

Om van de diensten en producten gebruik te maken wordt de bezoeker verzocht zich te registeren.
Bij de registratie kiest de bezoeker een paswoord. In zijn eigen belang dient de bezoeker dit paswoord geheim te houden. Hij is de enige verantwoordelijke voor elk gebruik van dit paswoord.
De bezoeker kan zijn paswoord te allen tijde wijzigen. De bezoeker kan te allen tijde een nieuwe registratie doen.
De bezoeker kan zijn registratie te allen tijde ongedaan maken en stopzetten.
De registratie regelt het gebruik van de website voor de persoon die zich registreert. Deze registratie is persoonlijk. Hij kan dit recht niet overdragen op andere personen

4. Aansprakelijkheid

MyAstroConsult besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is afkomstig van betrouwbare bronnen.
• Nochtans kunnen MyAstroConsult en haar leveranciers van inhoud niet de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt "zonder meer" zonder garantie van om het even welke aard verschaft
- Alle informatie en gegevens die via MyAstroConsult, astro-consult en astromail worden verschaft, dienen te allen tijde als vrijblijvend te worden beschouwd. Geen enkele voorspelling of andere boodschap die wordt gegeven kan beschouwd worden als vervanging van een advies, programma, behandeling dat normaal wordt verstrekt door een bevoegd professionele persoon zoals een advocaat, dokter, psychiater, financieel adviseur. MyAstroConsult (die beheerder is van voornoemde toepassingen) geeft geen enkele waarborg of verzekering en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gelijk welke interpretatie van de informatie die uit voornoemde toepassingen wordt verkregen.
• De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging.
• MyAstroConsult en haar content providers zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt
• MyAstroConsult en haar content providers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de MyAstroConsult website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
• MyAstroConsult en haar content providers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van MyAstroConsult en verwante informatiediensten

Nietigverklaring

MyAstroConsult houdt zich het recht voor de registratie en het lopende abonnement onmiddellijk te beëindigen en de bezoeker definitief de toegang tot de website te ontzeggen indien de bezoeker
- verkeerde informatie heeft bezorgd tijdens de registratie
- zich mengt met activiteiten van andere bezoekers van MyAstroConsult
- de algemene voorwaarden van MyAstroConsult heeft geschonden

MyAstroConsult kan ook elke registratie stopzetten indien de bezoeker gedurende 90 kalenderdagen onafgebroken inactief is geweest

MyAstroConsult houdt zich het recht voor om op elk moment de diensten en producten te wijzigen, te onderbreken of definitief stop te zetten en dit zonder de bezoeker voorafgaand te verwittigen.

5. Bescherming van de Privacy

MyAstroConsult respecteert de Privacy van de gebruikers van haar website.
Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de MyAstroConsult website en het gebruik dat MyAstroConsult van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse Wet van 6 juli 2000 op de Bescherming Persoonsgegevens.

MyAstroConsult verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website voor berekening van de horoscopen, voor marketingdoeleinden, klantenbeheer alsook voor interne doeleinden:
• Verzameling van persoonlijke gegevens bij registratie, aankopen en acties:
MyAstroConsult verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie door de gebruiker op de website, bij aankopen door de gebruiker via de website, of bij het al dan niet inschrijven op een commerciële actie. Persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt tijdens de registratie op de website, bij het verrichten van een aankoop, of bij de deelname aan bepaalde acties, kan door MyAstroConsult of door de met MyAstroConsult geaffilieerde ondernemingen worden gebruikt voor (directe) marketingdoeleinden, voor klantenbeheer en om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. Verzameling van gegevens voor interne doeleinden: profilering, trafiefanalyse, verbetering van aangeboden diensten
MyAstroConsult verzamelt ook persoonlijke informatie voor interne doeleinden, zoals profilering van de gebruikers van de MyAstroConsult website, analyse van de webtrafiek, alsook met het oog op het verbeteren en afstemmen op de gebruiker van de door MyAstroConsult geboden diensten.
• Gebruik van "cookies"
MyAstroConsult maakt tenslotte gebruik van zogenaamde "cookies". "Cookies" zijn minuscule gegevens die op de harde schijf van de gebruiker worden ingeplant om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Het gebruik van "cookies" wordt door websurfers algemeen aanvaard. De meeste belangrijke websites maken er dan ook gebruik van. MyAstroConsult maakt onder meer gebruik van "cookies" om te vermijden dat de gebruiker van de MyAstroConsult website zich voortdurend moet aanmelden om gepersonaliseerde diensten te verkrijgen via zijn gebruikersnaam en paswoord. U kunt het gebruik van cookies in belangrijke mate zelf beheren via uw browser. MyAstroConsult kan echter geen optimale werking van de MyAstroConsult website garanderen, indien U het gebruik van cookies via uw browser uitschakelt.

Recht op inzage en correctie
Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door MyAstroConsult worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon te allen tijde de verbetering van deze gegevens uitvoeren via het registratiescherm.
Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor (directe) marketingdoeleinden via email gericht aan support@MyAstroConsult.nl.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling
MyAstroConsult behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte stellen op haar website of via e-mail.

6. Slotbepaling

Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Nederlandse recht beheerst en de rechtbanken van Rotterdam zijn uitsluitend bevoegd.